Меню Закрити

Цілі діяльності

Підприємство є лікувально – профілактичним, амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я,  некомерційним, неприбутковим комунальним підприємством Червоноградської міської ради та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере  участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

Метою створення Підприємства, є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є провадження господарської діяльності з медичної практики задля забезпечення населення в повному обсязі первинною медичною допомогою відповідно до отриманої ліцензії.

Завдання та функції  Підприємства:

 • Надання медичних послуг згідно зі статутної діяльності фізичним та юридичним особам на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених відповідними Законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне страхування;
 • Надання у повному обсязі амбулаторно-поліклінічної первинної медичної допомоги, що включає:
 • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікар з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку.
 • Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 • Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 • Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 • Планування, організація, участь та контроль за проведення профілактичних оглядів, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хворіб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 • Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 • Надання консультацій щодо профілактики, діагностики, лікування хворіб, травм, отруєнь, патологічний, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 • Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги до закладів охорони здоров’я та установ, які провадять відповідну діяльність з медичної практики.
 • Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хворіб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
 • Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
 • Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
 • Надання консультативної допомоги, участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
 • Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога у тому числі лікаря акушер-гінеколога закладу охорони здоров’я – надавача вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
 • Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
 • Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
 • Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 • Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть
 • Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
 • Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.
 • Забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема уніфікованих клінічних протоколів.
 • Впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.
 • Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги.
 • Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством.
 • Організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у межах існуючого фінансування визначеному законодавством порядку та затверджених програм Власника;
 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контроль за видачею листків непрацездатності.
 • Направлення на МСЕК осіб з стійкою втратою працездатності.
 • Проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • Визначення потреби населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • Моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення медичною допомогою;
 • Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
 • Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників Підприємства.
 • Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами охорони здоров’я, що надаються вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, санаторіями а також іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами та правоохоронними органами.
 • Організація і надання платних медичних послуг населенню відповідно до Постанови КМУ №1138 від 17.09.96, цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку та рішеннями Власника а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
 • Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомог.
 • Надання послуг, пов’язаних із наданням медичної допомоги, іншим суб’єктам господарювання, що надають медичну допомогу.
 • Участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичних вищий навчальних закладів, середніх навчальних медичних закладів на підставі укладених договорів.
  • Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.