Меню Закрити

Порядок вибору лікаря який надає первинну медичну допомогу:

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання усіма надавачами медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – надавачі ПМД).

3. У цьому Порядку термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі – Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (далі – ПМД).
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актах України, спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

II. Вибір, зміна та відмова від лікаря, який надає ПМД

1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).

2. Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує дві тисячі осіб або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), укладеного надавачем ПМД, у якому зазначений такий лікар.

3. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом відповідно до цього Порядку, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації.

4. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД, та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря.

5. Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку.

6. Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.

7. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

8. Надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про:

1) надавача ПМД:

  • повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця (далі – ФОП);
  • код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ФОП;
  • інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме:

  • прізвище, ім’я, по батькові лікаря;
  • освіта;
  • лікарська спеціальність;
  • стаж роботи за спеціальністю;
  • кваліфікаційна категорія;
  • місце (адреса) та графік роботи лікаря;

3) дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов’язаний надавати за таким договором.

9. Інформація, зазначена у пункті 8 цього розділу, розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг ПМД та на його веб-сайті (у разі наявності) з дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

III. Заповнення та подання Декларації
1. Пацієнт (його законний представник) має право подати Декларацію самостійно через електронну систему охорони здоров’я або шляхом звернення до надавача ПМД.

2. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представників) подання Декларації в паперовій формі.

3. Подання Декларації шляхом безпосереднього звернення до надавача ПМД здійснюється в такому порядку:

1) надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі – уповноважена особа). На уповноважену особу покладаються обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю;
2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає РНОКПП або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:
паспорт громадянина України;
тимчасове посвідчення громадянина України;
свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);
посвідка на постійне проживання в Україні;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
3) законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства;
4) на підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);
5) пацієнт (його законний представник) перевіряє інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомляє про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов’язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику);
6) у разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі. На двох примірниках уповноважена особа надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику).
Інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД;
7) уповноважена особа надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров’я;
8) уповноважена особа зобов’язана виготовити копії документів, зазначених в підпунктах 2, 3 цього пункту. Надавач ПМД зобов’язаний зберігати копії таких документів та один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації;

4. За зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов’язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров’я за допомогою комп’ютера або іншого засобу зв’язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).

5. Надавачам ПМД забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо.

6. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти, тощо). В Декларації обов’язково заповнюються всі поля, крім полів про законного представника, які заповнюються тільки для недієздатних осіб та дієздатних осіб, які не досягли 14-річного віку.

7. У разі зміни інформації, що міститься в пунктах 1.1 – 1.11, 4 Декларації, пацієнт (його законний представник) зобов’язаний уточнити змінені дані шляхом звернення до надавача ПМД, якому було подано Декларацію.

8. Пацієнт має право на отримання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, у надавача ПМД з моменту подання йому Декларації та до її припинення.

IV. Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації


1. Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання пацієнтам безперервної ПМД. Підставами для припинення Декларації є:

1) подання пацієнтом (його законним представником) Декларації про
вибір іншого лікаря, який надає ПМД;
2) подання пацієнтом (його законним представником) заяви про
припинення Декларації у довільній формі;
3) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про
припинення юридичної особи, яка є надавачем ПМД, або про припинення
підприємницької діяльності ФОП, яка є надавачем ПМД, крім випадків
перетворення юридичної особи;
4) анулювання ліцензії надавача ПМД на право провадження
господарської діяльності з медичної практики;
5) припинення провадження господарської діяльності з медичної
практики надавачем ПМД;
6) припинення трудових відносин з лікарем, який надає ПМД,
зазначеним в Декларації, та надавачем ПМД або ФОП, що має господарські
відносини з таким надавачем ПМД, або припинення господарських
відносин між надавачем ПМД або ФОП, що обраний(а) лікарем, який надає
ПМД за Декларацією;
7) набрання законної сили вироком суду про заборону лікарю, який надає ПМД, зазначеному в Декларації, займатись медичною діяльністю;
8) подання заяви лікарем, який надає ПМД, про відмову від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього трудового розпорядку надавача ПМД, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
9) смерть лікаря, який надає ПМД;
10) досягнення пацієнтом 18-річного віку у разі, якщо згідно з Декларацією лікарем, який надає ПМД, обрано лікаря-педіатра;
11) смерть пацієнта.

2. У випадку, передбаченому підпунктом 8 пункту 1 цього розділу, Декларація припиняється через десять календарних днів з дати повідомлення надавачем ПМД пацієнта (його законного представника) про припинення такої Декларації. У всіх інших випадках Декларація припиняється з дня, наступного за днем виникнення відповідної підстави.

3. У разі перетворення юридичної особи – надавача ПМД Декларації, подані такому надавачу медичних послуг до перетворення, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі, утвореній в результаті перетворення.

4. Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та НСЗУ, до моменту укладення нового договору про медичне обслуговування.

5. У разі припинення Декларації відповідно до однієї з підстав, передбачених підпунктами 4-9 пункту 1 цього розділу, або у випадку тимчасового призупинення дії Декларації надавач ПМД повинен протягом одного місяця з дати припинення Декларації повідомити про це пацієнта (його законного представника) за допомогою бажаного способу зв’язку, зазначеного у Декларації такого пацієнта.